Fundacja Republikańska

W skrócie
Fundacja Republikańska jest organizacją pozarządową, która rozpoczęła działalność 14 listopada 2009 roku. Jesteśmy obywatelskim think-tankiem, czyli organizacją kreującą nowe pomysły oraz przygotowującą analizy i raporty dotyczące sfery publicznej. Przyświecają nam trzy podstawowe zasady: troska o dobro wspólne, podmiotowość zewnętrzna i wewnętrzna Polski oraz ochrona życia. Zależy nam na wzmacnianiu instytucji państwa, na zwiększaniu jego sprawczości i włączeniu obywateli w funkcjonowanie sfery publicznej. Poprzez działalność formacyjną przygotowujemy młode pokolenie Polaków do aktywnego zaangażowania w politykę.

Cele
Nasza organizacja skupia uwagę na takich kwestiach, jak:
– rozwój gospodarczy Polski (w szczególności poprzez zwiększenie zakresu wolności gospodarczej),
– aktywizacja społeczeństwa,
– przeciwdziałanie patologiom życia publicznego (szczególnie w obszarze wzmacniania praworządności),
– poprawa jakości stanowionego prawa w Polsce (w tym zahamowanie jego nadprodukcji),
– zagwarantowanie wolności politycznej,
– walka z korupcją,
– poprawa jakości życia publicznego w kraju (w tym ograniczenie biurokracji),
– integrowanie lokalnych i ogólnopolskich środowisk zaangażowanych w działalność na rzecz dobra wspólnego (co wpływa na zwiększenie odpowiedzialności obywateli za życie publiczne),
– ochrona dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego,
– wzmacnianie wspólnoty narodowej przez zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej obywateli.

Zespół
Fundacja zatrudnia dziesięcioro pracowników, którzy pełnią funkcje analityków i koordynatorów projektów. Współpracuje także z blisko pięćdziesięcioma ekspertami, specjalizującymi się w różnych obszarach, dzięki czemu istnieje możliwość prowadzenia badań i przygotowywania opracowań w wielu dziedzinach takich jak: podatki, polityka gospodarcza (zarówno wewnętrzna, jak i stosunki z innymi państwami), przemysł, reindustrializacja, polityka zagraniczna, socjologia, demografia, polityka prorodzinna, obronność, przemysł zbrojeniowy, bezpieczeństwo, energetyka, nowe technologie, cyfryzacja, służba zdrowia, transport, lotnictwo, prawo, własność intelektualna, deregulacja, public relations, samorząd, administracja.

Działalność
Najczęstszą formą aktywności naszej organizacji jest publikacja raportów, w których analizujemy stan obecny poszczególnych dziedzin lub działów administracji państwa i proponujemy konkretne rozwiązania problemów lub usprawnienia procesów. Tylko w ostatnim roku fundacja wydała jedenaście opracowań, m.in. „Sieć szpitali – nowe rozwiązania i stare problemy. Zadłużenie szpitali publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu”, „Główne ryzyka i bariery działalności gospodarczej w Polsce. Perspektywa mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorstw”, „Akumulacja kapitału w gospodarce Polski. Analiza czynników wpływających na poziom oszczędności gospodarstw domowych i jego skutków dla sektora przedsiębiorstw”.

Nasza działalność przynosi wymierne efekty – podnosi jakość prawodawstwa w Polsce. Konkluzje raportu „Polska wobec inwestorów zagranicznych. Założenia nowej polityki” znalazły uznanie w oczach rządzących i stały się częścią nowej polityki państwa w tym zakresie.

W ramach działalności nasza organizacja prowadzi także stały monitoring wydatków publicznych i dochodów, którego owocem są mapy wydatków i dochodów państwa. Dzięki graficznej formie odwzorowania na mapach widać skalę i proporcje konkretnych pozycji. W cyklu kilkuletnim fundacja wydaje także mapę zatrudnienia w sektorze publicznym, na której przedstawione są koszty zatrudnienia i liczba etatów w administracji centralnej, samorządowej, edukacji, służbie zdrowia, wojsku i wszystkich innych organach państwa.

Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko, współpracując z instytucjami i osobami, z którymi ma wspólne cele. Przykładem jest raport “Zła zmiana. Negatywne konsekwencje zmiany czasu”, który powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem KoLiber. Opracowanie to rozpoczęło publiczną dyskusję dotyczącą rezygnacji ze zmiany czasu na letni i zimowy.

Od 2010 roku nasz think-tank wydaje pismo „Rzeczy Wspólne”. To periodyk służący podnoszeniu jakości debaty publicznej i formowaniu przyszłych elit intelektualnych i państwowych w duchu prymatu dobra wspólnego. Przy projekcie tym współpracują z Fundacją młodzi i zdolni publicyści oraz wybitni eksperci zajmujący się analizą stanu państwa, filozofią i kulturą. Zasadą, która przyświeca autorom naszego czasopisma, jest nie tylko przedstawienie problemu, ale i wskazanie rozwiązań. Teksty w „Rzeczach Wspólnych” publikowali między innymi: prof. Maciej Chorowski prof. Ryszard Legutko, Marek Magierowski Krzysztof Szczerski, Konrad Szymański i prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski.

W siedzibie Fundacji Republikańskiej odbywają się także spotkania z cyklu „Pod Spodem”, w ramach których organizowane są debaty poświęcone cywilizacji, idei, kulturze, a więc zagadnieniom kształtującym system wartości oraz rozumienie polityki. W roli prelegentów na spotkaniach gościliśmy m.in. posła Adama Abramowicza, wiceministra Bartosza Marczuka, posła Tomasz Rzymkowskiego, czy panią poseł Małgorzatę Wassermann.

W 2017 roku Fundacja Republikańska rozpoczęła projekt „Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego” (OWIZ), który stanowi analizę wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę i społeczeństwo. Finałem procesu oceny jest otrzymanie przez inwestora certyfikatu wraz z informacją o liczbie punktów otrzymanych w każdej z czterech głównych kategorii (gospodarka i zakorzenienie, kapitał ludzki, innowacyjność, ochrona środowiska i społeczność lokalna).

Ponadto, dwa razy w roku, nasz think-tank organizuje Kongresy Republikańskie. Dotychczas odbyło się ich jedenaście. Omawialiśmy na nich zarówno prądy filozoficzne, które definiują współczesną politykę, jak i propozycje rozwiązań problemów, z którymi musi poradzić sobie władza publiczna. Kongresy były więc okazją do dyskusji na ważne tematy dla Polski. W ostatnich latach gościł na nich regularnie Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Nasi eksperci biorą udział w panelach i debatach, występują w mediach. Wśród naszych aktywności należy również wymienić dwukrotne partnerstwo merytoryczne przy organizacji Kongresu 590 oraz udział w dyskusjach panelowych podczas tego wydarzenia.

Fundacja Republikańska otrzymała w 2017 roku nagrodę ProJuvenes dla najlepszej organizacji pozarządowej, przyznaną przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.